Zwroty i reklamacje

  1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności metahuman.pl względem Klienta, jeżeli sprzedana Usługa lub Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zostały określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
  2. Metahuman.pl zobowiązany jest wykonać zamówioną Usługę w sposób zgodnie z Umową oraz w najlepszej wierze, natomiast zamówiony Produkt dostarczyć bez wad.
  3. Klient posiada możliwość złożenia reklamacji: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@metahuman.pl
  4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu wykonania Usługi zgodnie z Umową albo wydania Produktu zgodnie z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez metahuman.pl
  5. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  6. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez metahuman.pl następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie, z mocy prawa oznacza, że metahuman.pl uznał reklamację za uzasadnioną.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  8. Klient będący konsumentem na prawo skontaktować się z metahuman.pl w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń.